Výročná členská schôdza Velké Pavlovice 1.12.2018

 

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů Činčil malých a Dailenaarů 

konané ve Velkých Pavlovicích dne 1.12.2018

 

Scůzi zahájil předseda př.Fasora ve 13 hodin, přivítal všechny přítomné, a poděkoval za účast na specální výstavě klubu. Přečetl program VČS klubu Čm+Dl.

 

1.Zahájení a seznámení se s programem.

2.Přijetí nových členů.

3.Volba návrhové komise.

4.Zpráva o činnosti.

5.Zpráva registrační.

6.Zpráva pokladní.

7.Zpráva KRK.

8.Vyhodnocení soutěží.

9.Předání pohárů a čestných cen.

10.Diskuse.

11.Plán práce na rok 2019.

12.Návrh na usnesení.

13.Závěr.

 

2.Přijetí nových členů, jednalo se o přítele Krupičku Františka, který byl jednohlasně přijat.

 

3.Volba návrhové komise,za výbor byl navržen př.Vlasák,z pléna byli navrženi př.Šustr a Košarištan, proběhlo hlasování, jednohlasně byli kandidáti zvoleni do návrhové komise.

 

4.Zpráva o činnosti. Přítel Fasora všechny zůčastněné seznámil s učastmi na všech velkých výstavách konaných jak u nás tak v zahraničí zejména na Evropské výstavě v Dánsku, Čm př. Přibyl Dl př. Fasora a na Speciálce Dailenárů v Německu př. Kučera F., př. Fasora a př. Košarištan.

 

Registrační zpráva ke dni 1.12.2018

 

Činčila malá S - 67 vrhů 284 králíků

S 10 - 3 vrhy 7 králíků

P - 43 vrhy 167 králíků

P 10 - 5 vrhů 18 králíků

 

Dailenár S - 67 vrhů 247 králíků

P - 18 vrhů 77 králíků

 

Celkem zaregistrováno 800 mláďat králíků ve 203 vrzích. Navazujeme na osmdesátá léta, kdy registrace několikrát překročila počet 800 králíků. Pak docházelo k útlumu, registrovalo se kolem 600. V posledních letech se vracíme na tuto úroveň. Problém je, že nám ještě několik členů neregistruje, i když se snažíme jim registraci usnadnit. Doufám, že se toto v roce 2019 zlepší.

 

5.Zpráva KRK.RK provedla kontrolu pokladní knihy a pokladních dokladů, vše v pořádku a bez závad odpovídá skutečnostem, dle pokladních výdajů.

 

6.Zpráva pokladní za rok 2017. Zůstatek z loňského roku byl 47 832 korun. Příjmy za členské příspěvky-7550 Kč, za klecné 2460 Kč. Příspěvek z nadace Synot činil 12 180 Kč, Biokron Blučina přispěl částkou 1000 Kč a Krmiva Šíp taktéž částkou 1000 Kč, což činilo dohromady 72 022 Kč. Výdaje za poháry a štítky na výstavy činily 3 706 Kč, příspěvek na tiskárnu pro registrátora 1 500 Kč. Posuzovatelé na speciálku + cestovné 2 180 Kč, pronájem haly a klecné za speciálku 3 180 Kč toner a kancelářské potřeby pro registrátora 256 Kč, poštovné, známky,oceňovací lístky stály 1 278 Kč, celkový zůstatek pokladny činí 57 922Kč.

 

 

SOUTĚŽ O MISTRA KLUBU Čm a Dl

 

Čm:

1.místo – Mgr.Kordiak Tomáš - 757,5b

2.místo – Přibyl Jaroslov - 757,0b

3.místo – Iskra Marek - 755,0B

 

Dl:

1.místo – Fasora Petr - 763,0b

2.místo – Košarišťan Peter - 751,5b

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítězné a čestné ceny

 

 

 

Název poháru

číslo 
klece

ocenení 
(body) 

držitel

Mistr klubu Čm a Dl
 (činčila malá)

 

757,5b

Mgr. Kordiak Tomáš

Mistr klubu Čm a Dl
 (dailenár)

 

763,0b

 Fasora Petr

Mistr klubu dailenár, II. místo

 

751,5b

Košarišťan Peter

Nejlepší kolekce Čm

57-60

379,0b

Přibyl Jaroslav

Nejlepší kolekce Dl

105-108

381,5b

 Fasora Petr

Nejlepší 1.0 Čm

68

95,5

 Dohnálek Josef

Nejlepší 0.1 Čm

52

95,5b

 Přibyl Jaroslav

Nejlepší 1.0 Dl

73

95,0b

 Košarišťan Peter

Nejlepší 0.1 Dl

105

96,0b

  Fasora Petr

Čestná cena Čm a Dl, 1.0 Čm

69

95,0b

 Iskra Marek

Čestná cena Čm a Dl, 1.0 Čm

58

95,0b

 Přibyl Jaroslav

Čestná cena Čm a Dl, 0.1 Čm

36

95,5b

 Přibyl Jaroslav

Čestná cena Čm a Dl, 0.1 Čm

60

95,0b

 Přibyl Jaroslav

Čestná cena Čm a Dl, Kol. Čm

41-44

378,5b 

 Mgr. Kordiak Tomáš

Čestná cena Čm a Dl, Kol. Čm

45-48

378,0b

 Vlasák Jan

Čestná cena Čm a Dl, 1.0 Dl

120

95,0b

 Fasora Petr

Čestná cena Čm a Dl, 1.0 Dl

88

94,5b

 Fasora Petr

Čestná cena Čm a Dl, 0.1 Dl

108

95,5b

 Fasora Petr

Čestná cena Čm a Dl, 0.1 Dl

86

95,5b

 Fasora Petr

Čestná cena Čm a Dl, Kol. Dl

85-88

380,5b

 Fasora Petr

Čestná cena Čm a Dl, Kol. Dl

117-120

379,5b

 Fasora Petr

Čestné ceny a poháry oceněným předal předseda př.Fasora spolu s př.Kordiakem.

 

Diskuse: 

Návrh na úpravu hmotnosti do nového vzorníku pro Čm a Dl.

Úprava u posuzování u Dl v bodě 6-podsada na břiše je světle tříslové barvy a je předností, modrá není vadou.

Úprava soutěžních podmínek klubové soutěže. Započítávají se čtyřčlenné kolekce sourozenců 4S nebo 2+2 vystavené na Klubové expozici mláďat v Prietrži a na Speciální výstavě Čm+Dl. K tomu je povinná účast soutěžních kolekcí na CVMK nebo CV.

 

Plán práce na rok 2019:

Obeslání vrcholových výstav, CVMK, CV, klubová expozice mláďat Prietrž, Speciální výstava Čm+Dl.

Účast při výstavě Intercanin ve Slovinsku. Předseda dle potřeby svolá výborové schůze min. 5x za rok.

Návrh na usnesení VČS chovatelů králíků Č m + Dl konané dne 1.12.2018 ve Velkých Pavlovicích. 

 

VČS schvaluje: 

- program schůze

- volbu návrhové komise

- přijetí nového člena

- plán práce na rok 2019

- změnu podmínek v soutěži o Mistra Klubu

- zaplacení členského klubového příspěvku do 31.12.2018

- změnu v šesté pozici a zachování hmotnosti

- delegáta, př.Vlasáka na konferenci ÚOK

 

VČS bere na vědomí zprávy:

- předsedy

- pokladní

- registrační

- KRK

 

VČS ukládá: 

- výboru klubu, zajistit halu na speciální výstavu klubu v roce 2019

 

Přítomno 18 členů klubu, tj 58 %. VČS je usnášení schopná. Návrh na usnesení byl v tomto znění VČS schválen.

Návrhová komise pracovala ve složení: Vlasák Jan,

Košarišťan Peter Šustr Jaroslav

 

Ve Velkých Pavlovicích dne 1.12.2018