Zápis z členské schůdze Klubu chovatelů Čm a Dl 19.9.2021 Přerov

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů králíků Činčil malých a Dailenárůkonané dne 19.9.2021 v Přerově,při CVMK králíků.

 

Schůzi zahájil předseda př.Fasora v 10 hodin,avšak pro nedostatečný počet zůčastněných členů schůzi přerušil a posunul její začátek o 30 minut dle reglementu stanov.

Schůze opětovně zahájena 10.30, provedena kontrola prezentace, přítomni:

Fasora Petr.Ing.Forman Jakub,Ing.Košarišťan Peter,Kouřil Jaroslav,Kouřilová Nikola,Kučera František,Přibyl Jaroslav.Cajsek J.

Předseda seznámil přítomné s programem Členské schůze.

1.Zahájení,seznámení s programem.

2.Přijetí nových členů.

3.Volba návrhové komise.

4.Zpráva registrátora.

5.Zpráva pokladní.

6.Připojení nového plemene Sallanderů ke klubu Čm+Dl.

7.Diskuse.

8.Návrh usnesení.

9.Závěr.

 

2.      Členská schůze všemi hlasy schválila přijetí nového člena-Cajsek Jan, chová   Činčily malé i Dailenáry,a již se zůčastňuje klubových akcí a soutěží.

3.      Volba návrhové komise-navrženi a schváleni byli př.Ing Košarišťan a př.Kouřil.

            4.      Zpráva registrátora-celkem registrovalo 18 členů 501 kusů králíků.

Čm-12 členů 310ks, P chov-89ks, S chov-217ks ,S10 chov-4kusy.                Dl-7 členů 191ks, P chov-103ks, S chov -88ks.

Doposud neregistrovalo 6 členů, jmenovitě Daněk Jindřich, Gajdoš Jindřich, Mazur Jindřich, Krupička František, Polách František, Novotný David.

Ve srovnání s loňskou registrací Čm 409 je to o 99ks méně,a Dl 244 letos o 53 kusů méně celkem tedy o 152kusů méně proti loňskému roku. Registrátor upozornil ,že je nutné doložit oceňovací lísky-(stačí kopie) i zvířat ročník 2020 po nichž se již registrovalo,a nemají ocenění doloženo. Bez oceňovacích lístků nebude registrace provedena.

5.      Zpráva pokladní-Zůstatek v pokladně činil za rok 2020 52.057,0Kč příjem z členských příspěvků činil 5.050 Kč,příspěvek od ČSCH za výstavy 2.616 Kč.Poplatek pro Webnode za klubové stránky na internetu 1.499 Kč. Celkový stav na účtu 48.745,71Kč pokladní hotovost 9.443 Kč , Celkový finanční stav klubu činí 58.188,71 Kč.

6.      Na základě doporučení výboru klubu Čm+Dl bylo navrženo připojení nového plemene Sallander.Tomuto doporučení předcházelo jednání členů výboru na výborové schůzi 2.7. v Bratislavě. Tam výbor projednal žádost chovatelů plemene Sallander o přidružení tohoto plemene ke klubu Čm+Dl, důležitým faktorem pro jednání byla také skutečnost, že část těchto chovatelů jsou již členové našeho klubu a chovají Čm nebo Dl. Členové výboru se dohodli tento návrh předložít členské schůzi k projednání a přijetí. Předseda všem vysvětlil současný stav a situaci našeho klubu, a také co to pro náš klub přinese, přijetím nového plemene. Členská schůze schválila přijetí nového plemene Sallander do klubu Čm+Dl všemi hlasy přítomných členů a usnesla se na novém názvu: Klub chovatelů králíků Činčil malých, Dailenárů a Sallanderů se sídlem v Brně.

            7.      Diskuse

8.      Návrh usnesení. Návrhová komise bere na vědomí přijetí nového člena Cajsek Jan,Počátky

Bere na vědomí schválení rozšíření klubu o nové plemeno Sallander,

            Bere na vědomí zprávu registrátora,pokladní zprávu a zprávu předsedy.

Bere na vědomí plán práce na rok 2022,podmínky soutěže dle stávající situace, navrhuje vyslání jednatele jako delegáta na celostátní aktiv chovatelů králíků do Prahy 2.10.2022.

Schůze byla odložena o 30 minut,aby byl splněn reglement stanov o platnosti hlasování.Kontrola prezenční listiny, přítomno 8 členů, z toho 7 s právem hlasování.

Členská schůze pověřuje předsedu k podání žádosti o přidružení plemene Sallander do klubu . Dále jej pověřuje zadáním výroby nových příslušných razítek klubu s novým názvem Klub chovatelů králíků Činčil malých ,Dailenárů a Sallanderů se sídlem v Brně.

            Přítel Kouřil vypracuje charakteristiky plemen králíků klubu na klubovou výstavu v prosinci při výstavě Moravia Brno. vrh usnesení byl jednohlasně všemi hlasy schválen. Vše bude zveřejněno na internetových klubových stránkách.

 

Schůzi ukončil předsada ve 12,00 hodin.

Zapsal jednatel klubu 19.9.2021 v Přerově