Mimoriadna členská schôdza, 15.4.2018 Hovorany

17.04.2018 21:15

Mimoriadna členská schôdza konaná 15.4.2018

v Hovoranoch.

 

    Schôdzu zahájil a viedol predseda p. Matyáš, ako prvý bod, bol prijatie nových členov. Prijatí boli pán Jan Šimek a pán František Polách.

 

    Druhý bod, bol ukončenie členstva piatim členom klubu (p.Dujava Michal, Bc. Markéta Pawlasová, p.František Pfeifer, p.Josef Šidlo a p.Milan Zdráhal) výmazom zo zoznamu členov.  Dôvodom bolo neplnenie si základných povinnosti člena klubu, a to neuhradenie členského príspevku, aktívne sa podieľať na plemenárskej práci oboch plemien, registrovať svoje chovy prostredníctvom klubovej registrácie a t.ď.

    

    Tretí bod, návrh a voľba volebnej a návrhovej komisie. Navrhnutá a schválené volebná a návrhová komisia pracovala v zložení:

V.K.:  pán Vlasák, pán Kučera a pán Spáčil

N.K.: pán Daněk, pani Bulíčková a pán Dvořák

    

    Štvrtý bod, návrh členov výboru a kontrolnej a revíznej komisie.  Pani Bulíčková požiadala o zrušenie svojej nominácie na kandidátke do KRK. Následne bol návrh členskou schôdzou jednohlasne prijatý.

      Kandidátka výbor a KRK:

 

    Fasora  Petr

    Mgr. Kordiak Tomáš

    Košarišťan Peter

    Kučera František

    Matyáš Josef

    Přibyl Jaroslav

    Vlasák Jan

 

    KRK:

    Bc. Forman Jakub

    Kouřil Jaroslav

    Stávek František

 

    Piaty bod, diskusia...

    

    Šiesty bod, hlasovanie o uznesení členskej schôdze, bolo jednohlasne odsúhlasené.

 

    Na schôdzi zaplatili členský príspevok pán Šimek, pán Polách a pani Petríková.

 

Po ukončení mimoriadnej členskej schôdze zasadal nový výbor na svojej prvej ustanovujúcej výborovej schôdzi. Podrobnosti a zoznam nového vedenia klubu prinesieme v ďalšej správe.

 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Klub chovatelů králíků Čm a Dl